Dopravní pojištění

Dopravní pojištění

Konktakt

Martin Zpěvák
E-mail: info@pojistenicz.com
Telefon: +420 272 927 102
Mobil: +420 602 802 426
Fax: +420 272 927 102

Odpovědnost silničního dopravce včetně zasilatele

Škoda vzniklá porušením povinnosti v souvislosti se zprostředkováním a/nebo provedením přepravy nepředstavuje sama o sobě pro zasilatele a/nebo dopravce majetkovou újmu. Pokud poškozený uplatní nárok na náhradu škody, je odpovědná strana ze zákona povinna škodu uhradit. Vznik takové povinnosti může významnou měrou ohrozit ekonomickou situaci odpovědného subjektu.

Podstata pojištění odpovědnosti z přepravních smluv spočívá v tom, že povinnost nahradit škodu na přepravovaném nákladu přebírá na sebe podle podmínek pojistné smlouvy pojišťovna.

Pojištění je určeno silničním nákladním dopravcům a zasilatelům, vůči kterým může být vznesen nárok na náhradu škody z titulu uzavřené přepravní nebo zasilatelské smlouvy.

Předmětem pojištění je odpovědnost:

  • zasilatele z porušení povinností vyplývajících ze zprostředkování přepravy na základě zasilatelského příkazu
  • zasilatele z porušení povinností vyplývajících z objednávky přepravy, jedná-li jako první dopravce
  • silničního dopravce z porušení povinností při provádění tuzemské nebo mezinárodní přepravy

Pojištění odpovědnosti zasilatele je možno rozšířit o:

  • odpovědnost za věci převzaté za účelem zprostředkování přepravy
  • odpovědnost za následnou majetkovou újmu

Rozsah pojištění

Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný nárok, aby za něj pojistitel uhradil škodu vzniklou na zásilce převzaté k přepravě, pokud podle právních předpisů za vzniklou škodu skutečně odpovídá, anebo aby pojistitel odmítl neoprávněně uplatněný nárok na náhradu škody. Současně má pojištěný právo na náhradu nákladů případného soudního řízení, které je v souvislosti s pojistnou událostí zahájeno.

Rozsah pojistné ochrany je dán zásadně právní úpravou odpovědnosti z činnosti resp. činností, na které se pojištění vztahuje.

Rozsah odpovědnosti silničního dopravce vyplývá z ustanovení obchodního zákona (smlouva o přepravě věci), ze silničního přepravního řádu a při mezinárodní přepravě z Úmluvy CMR.

Rozsah odpovědnosti zasilatele je dán právní úpravou zasilatelské smlouvy v obchodním zákoně a podpůrně též Všeobecnými zasilatelskými podmínkami vydanými Svazem spedice a logistiky ČR a obchodními podmínkami pojištěného.

Rozsah pojištění se však vždy neshoduje plně s rozsahem odpovědnosti, neboť pojistitel si vyhrazuje právo vyloučit z pojištění některé případy oprávněně uplatněného nároku na náhradu škody. Případy,které patří mezi výluky, jsou v pojistných podmínkách vždy konkrétně uvedeny.

Územní platnost

Pojištění se vztahuje na nároky na náhradu škody vzniklé v tuzemsku a v Evropě.

Otázky

Zahrnuje pojištění odpovědnosti dopravce/zasilatele škody následkem loupeže a/nebo např. zřícením tunelu?

Nároky na náhradu podobné škody pojištění nezahrnuje, protože povinnost nahradit vzniklou škodu nevyplývá z právních předpisů (pojištěný subjekt není za vzniklou škodu právně odpovědný - jedná se o okolnosti, které nemohl očekávat a jejich následkům zabránit).

Zahrnuje pojištění škody v důsledku odcizení?

Ano, je-li prokázáno, že k odcizení došlo následkem překonání překážky během stanovené trasy a obvyklé doby přepravy a že pojištěný nezanedbal závažným způsobem své povinnosti směřující k zábraně škod.