Pojištění majetku

Pojištění majetku

Konktakt

Martin Zpěvák
E-mail: info@pojistenicz.com
Telefon: +420 272 927 102
Mobil: +420 602 802 426
Fax: +420 272 927 102

Bytové domy

V rámci produktu Reality 2000 je možné sjednat komplexní pojištění budov. Celý produkt byl vyvíjen tak, aby odpovídal potřebám co nejširší skupiny osob - není významné, zda je pojišťovaná budova ve vlastnictví jednoho človeka nebo zda ji spoluvlastní desítky osob sdružených ve společenství vlastníků jednotek anebo u ní existuje zcela jiná forma vlastnictví. Není rozhodné, zda se jedná o převážně obytnou nebo kancelářskou budovu ani to, zda je nemovitost první nebo druhé stavební třídy - na vše bylo při koncepci produktu myšleno.

Proti jakým rizikum se lze pojistit?

 • požár
  požár, úder blesku, výbuch, kouř, náraz vozidla, střet nebo zřícení letadla, aerodynamický třesk
 • voda z vodovodního potrubí
  pojištěny jsou škody, ke kterým dojde lomem trubek nebo mrazem a to jak v pojištěné budově tak i na pozemku, který k ní patří
 • vichřice
  vichřice, krupobití, tíha sněhu. V rámci základní pojistné částky uhradí pojistitel rovněž škody, ke kterým došlo lavinou, povodní nebo záplavou, zemětřesením, sesuvem nebo poklesem půdy, pádem stromu nebo stožáru, pádem skal a kamení, maximálně však 1.000.000,- Kč. Tento limit plnění je možné za poplatek navýšit.
 • elektromotory
  škody způsobené zkratem nebo přepětím (pouze pro elektromotory pevně spojené s pojištěnou budovou)
 • strojovny a strojní zařízení
  pojistitel poskytne pojistnou ochranu pro případ nepředvídatelného a náhodilého poškození nebo zničení pojištěných věcí nevědomou nedbalostí obsluhy, přímým působením elektrické energie, roztržení následkem odstředivé síly, nedostatkem vody v parních kotlích a přístrojích, implozí nebo jiným působením podtlaku, přetlakem nebo výbuchem, selháním meřících zařízení, mrazem
 • pojištění skla proti rozbití
  pojištění se vztahuje na škody, ke kterým dojde v důsledku nahodilého rozbití prosklených částí pojištěné budovy, skleněných mozaik skel a dále pak na skleněné plochy, prvky izolačního zasklení a další skleněné součásti
 • pojištění stavební součásti a příslušenství
  pojistit lze proti škodám v důsledku živelních rizik a dále proti riziku odcizení, krádež vloupáním a loupež
 • pojištění hasících přístrojů a hadic (včetně proudnic)
  proti rizikum poškození, zničení nebo ztráta
 • pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti
  pojištění se vztahuje na škody, které vyplývají z vlastnictví nebo držby nemovitosti. Pojistitel uhradí škody, které vzniknou druhému na životě, zdraví nebo poškozením nebo zničením věci, popř. jinou majetkovou újmu, která vyplývá ze škody na životě, na zdraví nebo na věci (pokud pojištěný za tuto dle zvláštních právních předpisů odpovídá).
 • pojištění tzv. pozvolně působících vlivů
  toto připojištění kryje škody, ke kterým dojde v důsledku pozvolného vnikání vlhka nebo působení plynu, par a vlhkosti nebo srážek do pojištěné nemovitosti. (jedná se o ujednání, které je možné sjednat pouze se základním pojištěním odpovědnosti za škody)

Pojištění rizika požár je základní, je nutné ho tedy sjednat vždy. Ostatní rizika jsou doplňková. Protože je velmi nepravděpodobné, že v důsledku rizika voda z vodovodního potrubí a vichřice dojde k totální škodě, nabízí pojistitel možnost sjednat tzv. zlomkové pojištění. Zlomkové pojištění je vědomé, s pojistitelem dohodnuté podpojištění na určitou hodnotu.

Pojištění elektromotoru, skla proti rozbití a hasících přístrojů a hadic a stavebních součástí a příslušenství se sjednává tzv. na první riziko. Takto určená pojistná částka představuje horní hranici pojistného plnění pojistitele v pojistném roce.

Určení pojistné částky nemovitosti

Generali Pojišťovna a.s. pojišťuje budovy na novou hodnotu (dále jen NH). Za NH jsou považovány celkové náklady na novostavbu v daném místě obvyklé, a to včetně příslušných konstrukčních nákladů a nákladů na projekt.

Nová hodnota je stanovována z m3 obestavěného prostoru. V současné době je základní cena m3 obytných a kancelářských budov v rozmezí od 3.398,- Kč do 3.596,- Kč. Při výpočtu NH nemovitosti je dále zohledňován typ konstrukce a poloha nemovitosti. Vzhledem k tomu, že provedení a technické vybavenní jednotlivých budov se velmi liší, je při stanovování NH využíván index provedení stavby. Je-li např. NH standardně provedené budovy 35.000.000,- Kč u nadstandardního provedení je to již 43.750.000,- Kč a u budovy mimořádného provedení až 53.900.000,- Kč.