Investiční pojištění

Už jste se někdy rozhodovali nad tím, zda zajistit svou rodinu proti životním rizikům anebo spíše realizovat své sny a přání prostřednictvím výhodných investic? Skutečně si myslíte, že splnění obou těchto cílů je - s relativně omezenými finančními prostředky - nereálné? Pokusíme se Vám vysvětlit, proč si myslíme, že tomu tak není!

U investičního životního pojištění klient sám stanoví výši pojistného i pojistné částky. Zaplacené pojistné pak pojišťovna přemění na podílové jednotky podle aktuálních prodejních kurzů jednotek a na základě klientova rozdělení uloží do fondů. Toto rozdělení se však v průběhu pojištění dá kdykoli změnit.

Investiční životní pojištění nabízí jedinečnou možnost v zaplacení mimořádného pojistného, čímž ve vhodný okamžik lze zvýšit kapitálovou hodnotu uložených investic. Naopak v případě finanční potřeby lze čerpat prostředky z pojištění ve formě částečného odkupu.

Z podílového účtu klienta jsou pravidelně strhávány poplatky za rizika vyplývajících z pojištění a poplatky související se správou pojistky.

Pro ty, kteří preferují investiční charakter tohoto produktu a chtěli by omezit pojistně ochrannou složku pojištění, se nabízí možnost sjednání pojištění s pojistnou částkou 2000 Kč, čímž se minimalizuje poplatek za riziko smrti. U této speciální varianty odpadá povinnost vyplnit zdravotní dotazník.

Nabízíme dvě varianty investičního životního pojištění:

 • investiční životní pojištění za běžně placené pojistné
 • investiční životní pojištění za jednorázově placené pojistné

Obě varianty obsahují povinné pojištění pro případ smrti, přičemž následky dalších neočekávaných událostí lze zmírnit volbou následujících připojištění:

 • Připojištění smrti úrazem: v případě smrti pojištěného v důsledku úrazu obdrží oprávněné osoby vedle plnění povinného doplňkového pojištění také pojistnou částku tohoto připojištění.
 • Připojištění 100% invalidity úrazem: v případě trvalé invalidity následkem úrazu se pojištěnému vyplatí sjednaná pojistná částka tohoto připojištění.
 • Připojištění plného invalidního důchodu: v případě plné invalidity (následkem nemoci či úrazu) obdrží pojištěný sjednanou pojistnou částku tohoto připojištění.
 • Připojištění závažného onemocnění: v případě diagnózy závažného onemocnění obdrží pojištěný sjednanou pojistnou částku tohoto připojištění.

O stavu podílového účtu jsou klienti každoročně informováni výpisem z účtu s podrobným rozpisem investovaných prostředků a nákladů.

Pojistné plnění z investičního životního pojištění

V případě smrti pojištěné osoby pojišťovna vyplatí oprávněným osobám pojistnou částku a aktuální hodnotu podílových jednotek . V případě dožití se konce pojistné doby obdrží pojistník aktuální hodnotu svých podílových jednotek.

Investiční životní pojištění dále nabízí následující možnosti:

 • změnu alokaci pojistného: na počátku pojištění stanoví pojistník rozložení (alokaci) pojistného do fondů. V průběhu pojištění však původně zvolenou investiční strategii může kdykoliv změnit
 • minimální pojistnou částku 2.000 Kč (bez zkoumání zdravotního stavu)
 • přemístění podílových jednotek: na písemnou žádost pojistníka se dá přemístit již existující podílové jednotky z jednoho (resp. více) fondu do jiného (resp. jiných) fondu
 • mimořádné pojistné: kdykoliv v průběhu trvání pojištění lze zvýšit kapitálovou hodnotu pojištění zaplacením mimořádného pojistného
 • zápůjčku: klienti mají právo na zápůjčku až do určité výše kapitálové hodnoty pojištění
 • částečný odkup: v případě finanční potřeby může klient čerpat prostředky ze svého pojištění ve formě částečného odkupu
 • indexaci: v zájmu zachování hodnoty pojištění lze každoročně zvýšit pojistné i pojistnou částku nebo pouze pojistné, čímž se zvýší investiční složka pojištění
 • zproštění od placení pojistného: pojištění může být na žádost pojistníka nebo kvůli neplacení převedeno na pojištění zproštěné od placení pojistného. Na takové pojištění lze však nadále platit mimořádné pojistné
 • změnu pojistného i pojistné částky: po uplynutí 2. pojistného roku mohou klienti požádat o snížení nebo zvýšení původního pojistného resp. pojistné částky.

Fondy Generali Pojišťovna a.s.

PENĚŽNÍ FOND GENERALI

 • Pro koho je vhodný?
  Je vhodný pro investory, kteří dávají přednost minimálnímu riziku a smiřují se s nižším zhodnocením.
 • Kam a jak investuje?
  Peněžní fond Generali investuje prostředky především na tuzemském peněžním trhu do bezpečných a velmi likvidních nástrojů (např. termínované vklady u renomovaných bankovních domů, pokladniční poukázky apod.). Díky tomu je zde předpokládané riziko ztráty velmi nízké, tomu však rovněž odpovídá poměrně nízké očekávané zhodnocení vkladů.
 • Jeho výhody
  Výběrem tohoto fondu klient volí jistotu stabilního zhodnocování. Investicí do peněžního fondu ochráníte vložené prostředky před vlivem inflace, kursovým rizikem, před nízkými úrokovými mírami a jinými dopady domácí ekonomiky.

DLUHOPISOVÝ FOND GENERALI

 • Pro koho je vhodný?
  Je vhodný zejména pro zdrženlivější investory, kteří se obávají neklidu na světových trzích. Pro dynamické investory je tento fond vhodný jako nástroj zmírňující případnou krátkodobou negativní výkonnost akciové části jejich portfolia.
 • Kam a jak investuje?
  Dluhopisový fond Generali investuje především do dluhopisů a ostatních cenných papírů s pevným výnosem. Značnou část portfolia fondu tvoří pevně úročené eurobondy, tedy zahraniční cenné papíry denominované v české měně a emitované zpravidla nadnárodními bankami s vyšším stupněm ratingu než má Česká republika.
 • Jeho výhody
  Dluhopisový fond Generali je vhodný především v době hospodářského poklesu. Při relativně velmi nízké míře rizika ochrání vložené prostředky před nepříznivými ekonomickými vlivy, jako je např. inflace.

SMÍŠENÝ FOND GENERALI

 • Pro koho je vhodný?
  Je určen těm klientům, kteří se nedokáží rozhodnout mezi výhodami a riziky typově vyhraněných fondů. Je vhodný pro dlouhodobé zhodnocování finančních prostředků.
 • Kam a jak investuje?
  V portfoliu smíšeného fondu Generali jsou vyváženým poměrem zastoupeny všechny hlavní investiční instrumenty (termínované vklady, pokladniční poukázky, dluhopisy, akcie), a to především na tuzemském trhu. Růstový potenciál fondu je očekáván zejména díky akciové části jeho portfolia. Investice do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu jsou stabilizujícím prvkem celkových investic tohoto fondu. Při možných krátkodobých poklesech i pod hodnotu vložených prostředků lze předpokládat z dlouhodobého hlediska celkově vyšší zhodnocení než u peněžního a dluhopisového fondu Generali.
 • Jeho výhody
  Nabízí vyvážený poměr mezi rizikem a výnosem. Díky investicím do akcií lze očekávat výnosy z dlouhodobého hlediska vysoce přesahující průměrné úrokové míry.

AKCIOVÝ FOND GENERALI

 • Pro koho je vhodný?
  Akciové fondy přinášejí z dlouhodobého pohledu možnost skutečně vysokých výnosů, ale krátkodobě i výrazné kolísání hodnoty investice. Je tedy vhodný pro zkušené investory, kteří jsou srozuměni s tím, že hodnota jejich investice může v krátkodobém horizontu i výrazněji poklesnout. Fond je určen investorům, kteří usilují především o budoucí hodnoty, jako je klidné stáří, nový domov, finanční nezávislost nebo pomoc dětem do začátku jejich života.
 • Kam a jak investuje?
  Základním investičním nástrojem tohoto fondu jsou akcie. Fond investuje výhradně na tuzemském trhu do akcií fundamentálně silných a perspektivních společností. Stabilizující částí portfolia tohoto fondu jsou v menší míře dluhopisy a nástroje peněžního trhu.
 • Jeho výhody
  Dlouhodobě nadprůměrná výkonnost. Díky vstupu tohoto fondu na kapitálové trhy lze jeho prostřednictvím získat vysoce kvalitní cenné papíry zlomkem jejich skutečné ceny.

Otázky

 • Jaký je rozdíl mezi přemístěním a změnou alokace pojistného?
  Přemístěním se rozumí přesunutí již existujících podílových jednotek z jednoho fondu do jiného, zatímco změna alokace znamená zadání jiného rozložení pojistného pro budoucí platby mezi fondy.
 • Jak často zasílá pojišťovna výpis z podílového účtu klienta?
  Jednou ročně k výročnímu dni pojištění zašle Generali Pojišťovna a.s. pojistníkovi bezplatný výpis z jeho účtu, ale na požádání pojistníka se výpis z účtu vystaví i k jinému termínu za poplatek 20 Kč za jeden výpis.
 • Existuje možnost indexace i u tohoto pojištění?
  Investiční pojištění nabízí 2 různé způsoby indexace:
  • klasické navýšení jak pojistného tak i pojistné částky
  • navýšení pouze pojistného, čímž se navýší investiční složka pojištění