Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Právní ochrana

Generali Pojišťovna a.s. je připravena pomoci Vám ve Vaší složité situaci, a to nejen radou. Jestliže byly vyčerpány možnosti mimosoudního vyřízení, budeme hájit Vaše zájmy u soudu na naše náklady. S naší pomocí se tak vždy domůžete svého práva, aniž byste se dostali do finanční tísně. Pojištění právní ochrany znamená oporu ve složitých situacích, do kterých se každý z nás může dostat jako účastník silničního provozu.

Rozsah pojištění

 • náklady na právní porady poskytované odbornými pracovníky pojistitele
 • odměnu advokáta za zastupování v občanskoprávním řízení
 • odměnu advokáta za obhajobu (zastupování) v trestním řízení
 • náklady na soudní řízení
 • náklady na vypracování znaleckého posudku
 • výdaje a náklady vzniklé protistraně v souvislosti se soudním řízením, pokud soud ve svém pravomocném rozhodnutí rozhodl tak, že náklady řízení je povinen uhradit pojištěný
 • kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby až do výše 100.000,- Kč, a to ve formě bezúročné půjčky

Pro každý pojistný případ hradíme náklady až do výše 200.000,- Kč

Pojistná ochrana se vztahuje na území celé Evropy pouze v tomto rozsahu:

 • právní porada a pomoc při mimosoudním vymáhání nároků pojištěného na náhradu škody z dopravní nehody, ke které došlo v zahraničí
 • bezúročná půjčka do výše 100.000,- Kč (tzn. že za naše klienty budeme mimosoudně vymáhat náhradu škod vzniklých v souvislosti s nezaviněnými nehodami vůči zahraničnímu odpovědnému subjektu).

Generali nabízí 2 produkty

Pojištění právní ochrany vlastníka motorového vozidla

pojištěným je vlastník, držitel/provozovatel a řidič vozidla uvedeného v pojistné smlouvě a dále osoby spolucestující v tomto vozidle.

Pojištění právní ochrany řidiče motorového vozidla

pojištěným je osoba uvedená v pojistné smlouvě. Toto pojištění je určeno především pro řidiče z povolání. Pojistná ochrana je omezena pouze na osobu řidiče a na škodu přímo jemu vzniklou.

Příklady poskytované pomoci

 • Zastupujeme klienta, je-li obviněn z přestupku v silničním provozu zaviněném z nedbalosti nebo je-li obviněn z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti
 • Jménem klienta budeme vymáhat nárok na náhradu škody vůči třetí osobě, která je za vzniklou škodu odpovědná (např. škody na vozidle, výdaje za lékařské ošetření, bolestné, ztížení společenského uplatnění, ušlý výdělek nebo zisk atd.)
 • Poskytneme pomoc klientovi, jedná-li se ve správním řízení o odebrání jeho řidičského nebo technického průkazu (např. z důvodu porušení dopravních předpisů)
 • Klientovi poradíme i v případě nepříjemností týkajících se např. odtahu nebo oprav vozidla apod.
 • V případě nehody v zahraničí poskytneme klientovi finanční prostředky na kauci formou bezúročné půjčky, a to až do výše 100.000,-Kč za účelem vyloučení vyšetřovací vazby

1. příklad:

Nejčastějším případem právní pomoci z pojištění právní ochrany jsou dopravní nehody v zahraničí. Pan XY byl poškozen při dopravní nehodě v Itálii. Po návratu do ČR uplatnil škodu u svého pojistitele. Z havarijního pojištění obdržel sice náhradu škody na vozidle, ale na další škody, např. odtah vozidla do ČR (20.000,- Kč), přeprava celé rodiny do ČR (10.000,- Kč), poškozené přepravované věci - videokamera, oblečení, fotoaparát, sportovní náčiní, dárky (50.000,- Kč), náklady lékařského ošetření v zahraničí (20.000,- Kč), bolestné (100.000,- Kč), celkem škoda 200.000,- Kč, se havarijní pojištění nevztahuje.

Poškozený musí v takovýchto případech uplatnit škodu sám v zahraničí. Uplatnění škody v zahraničí je velice komplikované a předpokládá znalost práva místa nehody a jazykové znalosti. Specialisté Generali Pojišťovna a.s. s využitím jazykových znalostí, znalosti práva místa nehody a za pomoci svých smluvních partnerů v zahraničí uplatnili a vymohli veškeré oprávněné nároky svého klienta.

2. příklad:

Dalším nejčastějším příkladem pomoci našim pojištěným z pojištění právní ochrany je zastupování pojištěného ve správním řízení či před soudem ve věci zaviněné dopravní nehody.

Pan ZZ nedal přednost v jízdě a narazil do vozidla Škoda Felicia jedoucího po hlavní silnici. Při nehodě došlo kromě majetkové újmy i k těžkému zranění řidiče Felicie. Pan ZZ namítal, že řidič Felicie jel v obci velmi rychle a navíc neměl rozsvícená světla, takže jej nemohl včas vidět. Přesto bylo proti řidiči panu ZZ vedeno trestní řízení pro ublížení na zdraví.

V trestním řízení byl pan ZZ zastupován právním zástupcem Generali. Generali zároveň pověřila soudního znalce v oboru silniční dopravy vyhotovením znaleckého posudku k posouzení nehodového děje a rozsahu následků dopravní nehody a dále soudního znalce v oboru zdravotnictví k posouzení újmy na zdraví.

V průběhu soudního řízení ze znaleckých posudků vyplynulo, že řidič vozidla Felicia jel v okamžiku nehody rychlostí překračující 80 km/hod, čímž překročil povolenou rychlost v obci a nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a stavu a povaze vozovky. Dále bylo zjištěno, že řidič vozidla Felicia neměl předepsané osvětlení (zimní období, snížená viditelnost). Znalecký posudek v oboru zdravotnictví navíc potvrdil, že s ohledem na utrpěná zranění nemohl být řidič Felicie připoután bezpečnostním pásem.

Na základě výše uvedených šetření se tedy právnímu zástupci Generali podařilo prokázat, že vzhledem k okolnostem případu neměl řidič ZZ možnost včas reagovat na přijíždějící vozidlo a nehodě nemohl zabránit. K těžkému zranění řidiče vozidla Felicia by také nedošlo, kdyby byl připoután bezpečnostním pásem.

Trestní stíhání pro ublížení na zdraví bylo proti řidiči panu ZZ zastaveno.