Podnikatelská a průmyslová rizika

Podnikatelská a průmyslová rizika

Konktakt

Martin Zpěvák
E-mail: info@pojistenicz.com
Telefon: +420 272 927 102
Mobil: +420 602 802 426
Fax: +420 272 927 102

TOP2000 - Pojištění provozoven

S příchodem nového milénia stojíte i Vy a Vaše firma před mnoha důležitými rozhodnutími, na nichž bude záležet budoucí úspěch Vaší firmy.

Rozhodnutí o pojištění majetku firmy je jednou z hlavních otázek, kterou se budete muset zabývat. Ke své každodenní náročné a odpovědné práci totiž potřebujete mít jistotu, že nepřijdete kvůli nepředvídatelné události ze dne na den o svůj majetek.

Obracíme se proto na Vás, podnikatele a živnostníky, s nabídkou nového produktu pro pojištění majetku podnikatelů "TOP 2000". Tento produkt umožňuje komplexně pojistit Váš movitý i nemovitý majetek proti nejrůznějším rizikům, která Vás mohou neočekávaně postihnout při provozování Vašeho podnikání. Pojištění podnikatelů "TOP 2000" Vám umožní vytvořit individuální strukturu pojišťovaných rizik.

Doufáme, že budete s pojištěním "TOP 2000" spokojeni.

TOP2000 - pojištění podnikatelů
NázevPojištěná rizikaPředmět pojištěníPoznámka
Požární pojištění Požár, výbuch, úder blesku, náraz a zřícení letadla, náraz vozidla, kouř, aerodynamický třesk. Budovy a movité věci + široká nabídka pojistitelných prvních rizik **) (lze pojistit i budovy ve stavbě). Pojištění na novou hodnotu *).
Pojištění škod způsobených vodou z vodovodního potrubí Škody způsobené z vodovodního potrubí, škody na potrubním systému způsobené lomem trubek, škody na přívodních a odpadních trubkách a topných tělesech vzniklé působením mrazu. Pojištění na novou hodnotu *).
Pojištění proti vichřici Vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu nebo stožáru, zřícení skal, pád hornin, sesuv a sesedání půdy, lavina a její tlaková vlna, záplava povodeň, zamětřesení. Lze sjednat i pojištění pouze zlomku pojistné hodnoty.
Pojištění pro případ odcizení Krádež vlopáním, loupež a s těmito riziky spojený vandalismus. Movité věci.
Pojištění přerušení provozu Přerušení provozu v důsledku živelných rizik (požár, voda, vichřice) a rizika odcizení. Po dobu kdy je provoz přerušen hradí pojistitel v rámci tohoto rizika fixní náklady daného provozu a ušlý zisk. Krytí se standardně sjednává na 12 měsíců, přičemž lze sjednat na dobu delší, ale i kratší.
Pojištění vlastního movitého majetku při přepravě Požár, výbuch, úder blesku, zřícení mostu nebo pozemní komunikace, pád letadla nebo jiného tělesa na dopravní prostředek, pád stromu nebo stožáru, odcizení, nehoda dopravního prostředku. Vlastní movitý majetek (tzn. výrobní a provozní zařízení; nikoliv zboží!) pojištěného, který je za účelem použití přepravován vlastními vozidly pojištěného na území ČR. Pojištění na první riziko **).
Pojištění peněz při přepravě Požár, výbuch, úder blesku, zřícení mostu nebo pozemní komunikace, pád letadla nebo jiného tělesa na dopravní prostředek, pád stromu nebo stožáru, loupež při přepravě, nehoda dopravního prostředku. Vlastní peníze pojištěného. Pojištění na první riziko **).
Pojištění provozní odpovědnosti za škody Jedná se o pojištění škod způsobených provozem pojištěného podnikatelského subjektu.
Pojištění skla proti rozbití Nahodilé rozbití skla. Pevně osazená skla. Lze pojistit jak na novou hodnotu *), tak na první riziko **).
Pojištění elektronických rizik Nevědomá nedbalost obsluhy, imploze, vlhkost, mráz, sežehnutí, seškvaření, působení elektrické energie, lom skla, aj. Elektronické a elektromechanické přístroje a zařízení. Pojištění na novou hodnotu *).
Pojištění strojních rizik Nevědomá nedbalost obsluhy, přímé působení elektrické energie, roztržení, imploze, přetlak, selhání bezpečnostních zařízení, mráz, aj. Stroje, strojní zařízení a přístroje. Pojištění na novou hodnotu *).
[*] Nová hodnota - pokud je pojištění sjednáno na novou hodnotu, znamená to, že v případě pojistné události bude pojistné plnění ze strany pojišťovny odpovídat nákladům na opětovné získání pojistné věci. Nezohledňuje se časové opotřebení pojistné věci. To znamená, že u budov pojištěných na novou hodnotu budou v případě totální škody uhrazeny celkové náklady na novostavbu, včetně příslušných nákladů na vypracování projektu. U výrobních a provozních zařízení jsou za novou hodnotu považovány náklady na opětovné pořízení nových věcí stejného druhu a pro zásoby se novou hodnotou rozumí náklady na jejich opětovné vyrobení či pořízení.
[**] Pojištění na první riziko - pro pojištění na první riziko si klient stanovuje individuální pojistnou částku, která je zároveň horní hranicí pojistného plnění v pojistném roce. To umožňuje pojistit takové předměty, u nichž se pojistná částka nedá přesně stanovit, popřípadě se během pojistného období mění, jako např. peníze v trezoru, movité věci během transportu, apod.