Dopravní pojištění

Dopravní pojištění

Konktakt

Martin Zpěvák
E-mail: info@pojistenicz.com
Telefon: +420 272 927 102
Mobil: +420 602 802 426
Fax: +420 272 927 102

Přepravované zboží

Pojištění je určeno všem výrobcům, obchodním společnostem a/nebo prodávajícím nebo kupujícím, pokud nesou riziko náhodné ztráty nebo poškození zboží během přepravy. Pojištění však může sjednat i zasilatel, který příkaz k pojištění obdrží od svého příkazce. Pojištění se vztahuje na všechny druhy dopravních prostředků vhodných pro přepravy po souši, na moři nebo ve vzduchu a není až na vyjímky teritoriálně omezeno.

Pojistit lze:

 • jednotlivou přepravu
 • všechny přepravy prováděné během dohodnutého období
 • přepravy v rámci jednoho obchodního kontraktu
 • přepravy prováděné vlastním jménem s udanou pojistnou částkou

Sub-produkty dopravního pojištění

V rámci dopravního pojištění nabízíme na základě smluvních a/nebo zvláštních podmínek též pojištění:

 • zboží na obchodních výstavách a veletrzích
 • exponátů během uměleckých výstav
 • zušlechťovacího styku (tzv. práce ve mzdě)
 • speciálních zařízení a přístrojů přepravovaných za účelem jejich obchodního využití v zahraničí
 • kolejových vozidel

Základní rozsah pojištění zahrnuje

poškození, zničení a ztrátu v důsledku

 • nehody dopravního prostředku,
 • požáru, úderu blesku, výbuchu,
 • závažné nehody (sesuv půdy, pád/zřícení mostu, skladové budovy, pád létajících těles, apod.)
 • přírodních katastrof

K základnímu rozsahu pojištění je možno doplňkově připojistit riziko krádeže, nedodání dopravcem a další škodní rizika, jako jsou lom, rez, koroze, lekáž, namočení, ohyb a další až po rozsah pojištění proti všem rizikům (all risks).

Pojištění válečných a politických rizik lze sjednat na základě mezinárodně platných doložek, pokud není jejich krytí pro určitá teritoria pozastaveno.

Doba platnosti

Pojištění se vztahuje vždy k době trvání přepravy určité zásilky a podle požadavku klienta nabízíme buď pojištění jednorázové neopakující se přepravy nebo rámcové pojištění pro přepravy zahájené v průběhu ročního pojistného období. Zájemce o pojištění má pak možnost vybrat si z následujících variant rámcových smluv

 • obratové, kdy jsou pojištěny všechny uskutečněné přepravy zboží stejného nebo podobného druhu
 • deklarační, kdy jsou pojištěny jen ty přepravy, které jsou k pojištění přihlášeny
 • pojištění na 1.riziko při tuzemských přepravách prováděných vlastním jménem pojištěného

Pojistné plnění

Rozsah a výše pojistného plnění je dáno výší vzniklé škody, která se zásadně řídí obchodní hodnotou zboží, maximálně však ve výši sjednané pojistné částky. Do pojistné částky lze zahrnout též náklady na dopravu, celní a jiné výlohy spojené s přepravou a/nebo očekávaný zisk kupujícího. Náhrada škody je poskytována v CZK v tuzemsku, při platbě ve prospěch zahraničního subjektu v měně, ve které bylo pojištění sjednáno.

Pojistné

Výše pojistné sazby se u tohoto druhu pojištění zásadně sjednává individuálně na základě posouzení rizika, které je dáno druhem zboží a použitým obalem, druhem dopravního prostředku, trasou přepravy nebo teritoriálním rozsahem pojištění, pojistnou částkou, rozsahem pojistného krytí, výši spoluúčasti a v neposlední řadě též subjektivním hodnocením klienta. U rámcového pojištění se výše pojistného řídí dosaženou celkovou pojistnou hodnotou všech realizovaných přeprav v pojistném období.

U krátkodobého pojištění je splatnost pojistného dána dnem počátku pojištění, u rámcových smluv závisí na typu pojistné smlouvy a může být sjednáno placení jednorázově nebo ve splátkách, vždy však bez přirážky za področní splatnost.